Од што е составен LDS системот?

Според новите прописи, вкупната дебелина на термоизолацијата мора да биде

22 – 25cm!

Погледнете ги 6-те најчести случаи во однос на изолација на кос покрив

1. Вентилиран покрив – со растојание меѓу поставените плочи

1
2
3
4
1

Паропропусна-водонепропусна фолија, Homeseal LDS 0.02 LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + леплива лента, Homeseal LDS Solifit

2

Камена минерална волна, NaturBoard FIT PLUS

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Активна парна брана,
Homeseal LDS 5 +
леплива лента,
Homeseal LDS Solifit

2. Вентилиран покрив – без поставени плочи

1
2
3
4
1

Паропропусна-водонепропусна фолија, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + леплива лента, Homeseal LDS Solifit

2

Камена минерална волна, NaturBoard FIT PLUS

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Активна парна брана,
Homeseal LDS 5 +
леплива лента,
Homeseal LDS Solifit

3. Невентилиран – парна брана од горната страна

1
2
3
4
1

Паронепропусен слој (на пр. тер-хартија)

2

Камена волна, NaturBoard FIT PLUS

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Парна брана,
Homeseal LDS 200 (Homeseal LDS 35) +
леплива лента, Homeseal LDS Solifit

4. Невентилиран – вентилиран (со помош на летви)

1
2
3
4
1

Паропропусна-водонепропусна фолија, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + леплива лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Камена минерална волна, NaturBoard FIT PLUS

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Активна парна брана,
Homeseal LDS 5 +
леплива лента,
Homeseal LDS Solifit

5. Преку роговите

1
2
3
4
1

Паропропусна-водонепропусна фолија, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + леплива лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Камена волна, (контактирајте нè за типот)

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Активна парна брана,
Homeseal LDS 5 +
леплива лента, Homeseal LDS Solifit

6. Над бетонската плоча

1
2
3
4
1

Паропропусна-водонепропусна фолија, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + леплива лента, Homeseal LDS Solifit 

2

Камена волна, (контактирајте нè за типот)

3

Стаклена минерална волна, UNIFIT 035 или Ekoroll

4

Активна парна брана,
Homeseal LDS 5 +
леплива лента, Homeseal LDS Solifit

Ако сакате вашето поткровје да има LDS систем

или

© Сите права се задржани. Моето поткровје 2015-2024. Развиено од My Marketing